امکانات اینترنت بی سیم :

wifi مخفف كلمات Wireless Fidelity

آنچه رخ مي دهد به اين شكل است